باسلام بنده یک ریسیورهیومکس اف2فایندر دارم روی هردوجهت عمودی وافقی یک فر کانس سیگنال داره ولی هیچ کانالی رونمیگیر ه راهنمای کنیدمر سی